Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, ПОЛІТИЧНИХ НАУК І ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Рік заснування – 2021. До цього часу (з 1970 р.) – кафедра філософії та політології. Згідно наказу № 230 від 29.12.2020 року кафедра філософії та політології була перейменована на кафедру міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії з 01.01.2021 року. На кафедрі працює 3 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти; 1 старший викладач; 2 викладачі.

Кафедра міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії є випусковою для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (галузь знань – 29 «Міжнародні відносини»).

Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» дозволяє студентам вивчати теорію, історію та практику міжнародних відносин і дипломатичної служби; принципи транснаціональних і транскордонних відносин; зовнішню політику України та окремих держав; міжнародні організації та міжнародні комунікації; особливості міжнародних відносин, державного управління та політичних режимів у окремих регіонах світу; міжнародно-політичні та соціально-політичні процеси на глобальному, регіональному та локальному рівнях; проблеми міжнародної безпеки, війни та миру; міжнародні конфлікти; методи політичної аналітики.

Підготовка здобувачів вищої освіти за бакалаврським рівнем здійснюється за освітньо-професійною програмою «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/OPP-291-Mizhnarodni-vidnosyny-suspilni-komunikatsiyi-ta-regionalni-studiyi-Bakalavr-2021.pdf), що фокусується на міжнародно-політичному аналізі системи міжнародних відносин та поведінки її учасників, регіональних підсистем глобального світу, проблематизує неурядову складову міжнародних відносин через діяльність політичних партій, громадських організацій, органів місцевого самоврядування. Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій здатний виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади в органах державної влади, організаціях і бізнес-структурах різних видів діяльності та форм власності згідно з Національним класифікатором України. Класифікатор професій ДК 003:2010:

2310.2 – фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою; 2419.3 –  спеціаліст державної служби; 2419.3 – консультант (в апараті органів державної влади); 2419.3 – політолог-міжнародник; 2433.1 – науковий співробітник (інформаційна аналітика); 2443.1 – науковий співробітник-консультант (політологія); 2443.2 – експерт із суспільно-політичних питань; 2443.2 – консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); 2443.2 – політолог; 2451.2 – коментатор; 2451.2 – оглядач політичний; 3439 – помічник експерта із зовнішньополітичних питань; 3439 – дипломатичний агент.

Підготовка здобувачів вищої освіти за магістерським рівнем здійснюється за освітньо-професійною програмою «міжнародні відносини» (https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/OPP-291-Mizhnarodni-vidnosyny-Magystr-2020.pdf), засадничою метою якої є підготовка фахівців, які здатні до експертної, проектної, інформаційно-комунікативної, науково-дослідної діяльності у сфері міжнародно-політичного аналізу системи міжнародних відносин та поведінки її учасників, регіональних підсистем глобального світу, прогнозування тенденцій розвитку світового порядку та їх віддзеркалення у стратегіях Української держави. Освітню програму акредитовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (рішення ухвалене на засіданні 15 грудня 2020 р., протокол № 24 (41)).